Zásady spracovania osobných údajov

Internetový obchod littledutch.sk, spoločnosť Jamet, s.r.o., Moldavska 41/C, 040 11 Košice,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka Vložka č.: 38213/V, IČO: 50070827, IČ DPH: SK2120163969 („LittleDutch.sk“), prevádzkovateľ internetového obchodu www.littledutch.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Jamet, s.r.o., nemá ustanovenú zodpovednú osobu.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

 

1.   Osobné údaje a ich spracovanie


1.1.  Kategórie osobných údajov


Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate. Všetky osobné údaje patria do kategórie bežných osobných údajov.


Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo

Demografické údaje - krajina

Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb


Pokiaľ ste zaregistrovaný zákazník, zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo,

Demografické údaje - krajina

Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.


Pokiaľ od nás odoberáte Newsletter, zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa, krstné meno a priezvisko


Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

Údaje z komunikácie medzi LittleDutch.sk a zákazníkom

Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou LittleDutch.sk (v rámci cookies)

 

1.2.  Účely spracovania osobných údajov:

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, emailu, alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.

Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo inou formou, aby sme vám pomohli s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu. Ak ste zaregistrovaný zákazník, informujeme vás o počte vernostných bodov. Ak u nás nakupujete ako nezaregistrovaný zákazník, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý tkvie v oprávnenom záujme spoločnosti LittleDutch.sk, ako je opísané vyššie.

Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj na riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe osobitných právnych predpisov o súdnom alebo trestnom konaní.

Marketingové ponuky.

Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie)

Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.

Z odoberania Newslettru sa môžete odhlásiť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile od nás. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis (info@littledutch.sk, +421 917 162 690) alebo ak ste zaregistrovaný zákazník, môžete sa odhlásiť aj vo svojom klientstkom konte na stránke www.littledutch.sk..

V prípade, že odoberanie Newslettru odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.

Ak ste registrovaný zákazník, spracovávame údaje na tento účel z dôvodu účasti vo vernostnom systéme. 

Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe vášho súhlasu.

Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou LittleDutch.sk.

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou LittleDutch.sk, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok LittleDutch.sk a na účely internetovej reklamy spoločnosti LittleDutch.sk. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

Prenosy do zahraničia vrámci EU sa uskutočňujú z dôvodu cloudovej infraštruktúry a využívania servra v zahraničí.


1.3.  Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, účasti vo vernostnom systéme, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

a) poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy

b) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

c) našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte

d) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát;

e) tretím stranám, napr. právnym zástupcom, súdom s cieľom vymáhania zmluvy s vami;

f) štátnym a verejným orgánom (napr. polícia, Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov)

spoločnostiam, ktoré nám poskytujú služby.

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesieme za tieto spracovania zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 

2.   Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

a) V rámci registrácie na www.littledutch.sk vám vytvoríme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a sledovať prehľad vernostných bodov.

b) Súčasťou zákazníckeho konta je aj účasť vo vernostnom systéme, v ktorom vám ponúkame celý rad výhod. Viac informácií o vernostnom programe nájdete tu. 

c) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, t. j. ako neregistrovaný zákazník.

d) Máte právo zrušiť registráciu v kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu (info@littledutch.sk, +421 917 162 690) alebo ak ste zaregistrovaný zákazník, môžete zrušiť registráciu aj vo svojom klientstkom konte na stránke www.littledutch.sk.


3.   Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania


3.1.  Zabezpečenie osobných údajov

a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

b) U našich sprostredkovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. LittleDutch.sk nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu LittleDutch.sk priamo spôsobila.


3.2.  Obdobie spracovania


Osobné údaje spracovávame a uchovávame

v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty

počas trvania registrácie a účasti vo vernostnom programe

1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov

v čase, počas ktorého je LittleDutch.sk povinná ako prevádzkovateľ uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou LittleDutch.sk, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.

Súhlas s marketingovými ponukami je platný 5 rokov alebo do jeho odvolania

Komunikácia 2 roky

Súťaže 1 rok

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.


4.   Práva subjektov údajov

a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov a na ich kópiu. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

c) Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré LittleDutch.sk potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky). K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

e) Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu.  Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

f) Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

g) Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva.

h) Ak údaje spracúvame na základe súhlasu (čo nie je tento prípad) a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).


5.   Webové stránky


5.1.  Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. na:

správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku

zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať

čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách

zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

 

5.2.  Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú

konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie

esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu


5.3.  Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/


5.4.  Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

 

6.   Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom e-mailovej adresy info@littledutch.sk

Kontakt: littledutch.sk

Jamet, s.r.o.

Moldavska 41/C, 040 11 Košice, Slovensko

 

Zákaznícky servis: +421 917 162 690 alebo info@littledutch.sk


7.   Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 01. 11. 2019.