Menu
Tvoj košík

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné údaje


Predávajúci :  Jamet, s.r.o., Moldavska 41/C, 040 11 Košice, (ďalej len "predávajúci") 

IČO: 50070827 
DIČ: 2120163969 
IČ DPH: SK2120163969 
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 38213/V 

Číslo účtu: VÚB Banka: 3597373451 / 0200, 
IBAN: SK8202000000003597373451, BIC: SUBASKBX 

Kontaktné údaje: 
tel: 0917 162 690 
mail:  info@littledutch.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia 
Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vratná č. 3, 043 79 Košice 
 tel. 055/729 07 05, fax. 055/622 46 95 
 www.soi.sk 

 Adresa na uplatnenie reklamácie, odstúpenia od zmluvy, podnety a sťažnosti: 
 Jamet, s.r.o., Dunajská 10, 040 01 Košice

Adresa pre vrátenia tovaru s odstúpenia od zmluvy pre SR:  Jamet, s.r.o., Dunajská 10, 040 01 Košice

 2. Vymedzenie pojmov


- Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je JAMET, s.r.o., so sídlom Moldavská 41/C, 040 11 Košice. 
- Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. 
- E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb. 
- Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. 
- Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. 
- Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

3. Predmet zmluvy


Predmetom zmluvy sú položky výrobkov výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, rozmery, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na webovej stránke predávajúceho, katalógoch, prospektoch a iných jeho tlačovinách sú záväznými údajmi. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať: 
– tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, 
– tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, 
– tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, použitiu, bezpečnostnými upozorneniami, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.


4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e‐mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). 

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. 

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje. 

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

5. Dodacie podmienky a platobné podmienky

1. Spôsoby dodania tovaru 
Dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom: 
 - doručovanie kuriérom

2. Cena a platba: 
Poplatky za dodanie tovaru do 20 kg sú nasledovné: 

2.1. Dobierka kuriérskou službou GLS - dodanie tovaru prostredníctvom osvedčenej kuriérskej služby GLS. Tovar balíme do čiernych obalov alebo do krabíc. K prepravnému sa pripočítava služba dobierka. Takto zabalený balík následne odosielame (ak nedôjde ku komplikáciám pri preprave + ak sa so zákazníkom nedohodlo po objednávke inak + zákazník objednal tovar do 14:00 hod. v deň objednávky), pričom pri výbere balíka zaplatíte za prepravné aj za tovar 6.19 € s DPH (5.16 € bez DPH).

2.2. Zásielka kuriérskou službou GLS (pri platbe vopred zálohovou faktúrou prevodom na účet) - dodanie tovaru prostredníctvom osvedčenej kuriérskej služby GLS pri zaplatení za tovar vopred, čím je preprava kvôli absencii dobierky lacnejšia. Tovar balíme do čiernych obalov alebo do krabíc. Takto zabalený balík k Vám dôjde do 24 hodín od prijatia platby na náš účet (ak nedôjde ku komplikáciám pri preprave + ak sa so zákazníkom nedohodlo po objednávke inak + zákazník objednal tovar do 14:00 hod. v deň objednávky), pričom pri výbere balíka si ho od kuriéra prevezmete a neplatíte nič (platili ste už vopred na účet zálohovou faktúrou). 4.99 € s DPH (4.16€ bez DPH). 

Tieto poplatky budú automaticky pripočítané pri potvrdení objednávky a kupujúci ich prehľadne vidí aj v zozname / prehľade objednávky pred jej odoslaním. 

2.3. Pri objednávke nad 99 € s váhou do 20 kg je doprava ZDARMA (dopláca sa 1€ v prípade dobierky) 

Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky. 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou: 
1. prevodným príkazom, alebo vkladom na účet predajcu vedený banke uvedenej v bode 1.2 na základe zálohovej faktúry odoslanej systémom po prijatí objednávky, alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu. 
2. na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra 
3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho IBAN: SK8202000000003597373451, VS: číslo objednávky. 

- Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 
- Náklady spojené s vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť 
- Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo uhradením hotovosti kuriérovi . 
- Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom 
- Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 

- Kupujúci skontroluje zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, túto skutočnosť oznámi dopravcovi a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci.
- Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene. 
- Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. 

Vlastníctvo na kupujúceho prechádza prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.

6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, alebo doručiť odstúpenie na inom trvanlivom nosiči (napríklad e-mail). Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy dostupný v sekcii dokumenty.

Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 
    
Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 
- Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 
Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 7. Práva a povinnosti zmluvných strán


1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. 
2. Kupujúci je povinný: 
   a. prevziať objednaný tovar, 
   b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, 
   c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. 
3. Predávajúci je povinný: 
   a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, 
   b. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

8. Ochrana osobných údajov


1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. 
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa. V prípade objednávky na firmu (živnostník, s.r.o. alebo a.s.) aj: názov firmy, IČO, DIČ a IČ DPH (IČ DPH iba v prípade platcu DPH). 
4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. 
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. 
6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel. 
7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. 
8. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov. 
9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely 
10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav. 
11. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov. 
12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. 
13. Predávajúci neprichádza do kontaktu s informáciami o platobných kartách ani s informáciami o prihlasovacích menách ani heslách ani kódoch zadávaných kupujúcim pri platbe za tovar. Za ochranu týchto údajov sú v plnom rozsahu zodpovední prevádzkovatelia platobných brán.

9. Záverečné ustanovenia


1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. 
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. 
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. 
 4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 
 5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. 
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 30. januára 2017.